ÚvodPříprava k přijímacím zkouškám – 9. ročník

logo školy

Informace pro zákonné zástupce a žáky

Od 11.5.2020 –  konzultace pro žáky devátého ročníku

Žáci jsou rozděleni do skupin (A,B,C).  Zákonný zástupce obdrží od třídního učitele informaci časového rozpisu (nutno dodržet) a označení skupiny, do které žák patří (složení skupiny je neměnné – nutno dodržet).  Konzultace probíhá na 2.ZŠ a MŠ Beroun. Výuka zajišťují učitelé ze ZŠ, Beroun-Závodí, Komenského 249. Výuka probíhá od 8.00 hod. do 12.00 hod.  1x týdně blok českého jazyka – 2h, blok matematiky 2h.

Přestávku určuje pedagog. Stravování není zajištěno, není možný ani nákup svačiny v areálu školy.

Pro žáky  a zákonné zástupce žáků jsou povinné níže uvedené  pokyny. Pokud žák/žákyně nebude pokyny dodržovat, bude vyloučen z možností konzultací ve škole.

Před vstupem do budovy školy odevzdá žák/žákyně Čestné prohlášení  pedagogickému pracovníkovi. Pokud toto Čestné prohlášení nepředloží řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem nebude se moci zúčastnit  konzultací.

Do školy vstupují žáci pod dohledem pedagogického pracovníka.  Sraz žáků před školou 7.45 – hlavní vstup do školy.

 1. Žák/žákyně – bude vybaven/a minimálně 2 rouškami a sáčkem, do kterého budou použitou roušku ukládat. Bez přezůvek  nebudou žáci/žákyně  vpuštěni do budovy školy.
 2. Před školou budou žáci od sebe udržovat rozestupy 2 metry v souladu s krizovými mimořádnými opatřeními
 3. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 4. Zákonní zástupci žáků nebo doprovod žáků nesmí vstupovat do budovy školy
 5. Žáci nevstupují do budovy samostatně, ale vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, se kterým vstoupí do školy
 6. Zákonný zástupce posílá do školy zdravé dítě – bez teploty, kašle, respiračních nebo jiných onemocněních. O změnách zdravotního stavu neprodleně informuje třídního učitele (e-mail) nebo školu – telefon 725 745 115. Před vstupem do budovy školy bude pedagogický pracovník měřit teplotu žáka/žákyně. Pokud bude zjištěna teplota 37 stupňů a více, bude zákonný zástupce vyrozuměn a neprodleně si dítě vyzvedne.
 7. Odchod ze školy – žáci se nezdržují před školou. Budovu opouští s pedagogem.
 8. V budově školy žák/žákyně dodržuje stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny a přípravy.
 9. V prostorách školy nosí žáci roušky, plně respektují pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy. Svým chováním chrání zdraví své i ostatních osob.
 10. Žáci dodržují hygienické zásady – mytí rukou, dezinfekce. Po příchodu do třídy si každý žák/žákyně umyje ruce. Na toto opatření dohlíží pedagogický pracovník.
 11. Po každém vzdělávacím bloku si žáci umyjí ruce. Na toto opatření dohlíží pedagogický pracovník.
 12. Žáci se nebudou volně pohybovat po budově školy.
 13. Na toalety budou žáci/žákyně chodit jednotlivě.

 

 1. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Žáka neprodleně omlouvá zákonný zástupce.

15. Pokud žák/žákyně poničí majetek školy – 2.ZŠ a MŠ Beroun – tíha finančního vyrovnání přechází na zákonného zástupce.

Mgr. Hana Kozohorská, ředileka školy

Čestné prohlášení ke stažení zde: čestné prohlášení