ÚvodPřítomnost žáků 1. stupně ZŠ ve škole

logo školy

Vážení rodiče, věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení. 

Od 25.5. 2020 je možná  přítomnost žáků prvního stupně ve školách, pokud jsou k tomu materiální a hygienické podmínky. Vzhledem k rekonstrukci a výstavbě školy – Základní škola, Beroun – Závodí, Komenského 249nebudou žáci docházet  do své kmenové školy, ale podle kapacitních možností budou rozmístěni  do ostatních berounských škol (projednáno se zřizovatelem).

Nejedná se o klasickou výuku.  Žáci budou ve skupinách po 15 žácích a budou s nimi pracovat asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny ZŠ Beroun-Závodí, Komenského 249. Provozní doba je od 8.00 hodin do 12.00 hodin (pondělí až pátek).

Vzhledem k tomu, že kapacitní možnosti berounských škol jsou omezené, stanovuji kritéria pro zařazení žáka/žákyně do skupiny takto:

1. žáci/žákyně první třídy

2. žáci/žákyně druhé třídy

Ostatní žáci/žákyně budou zařazováni pokud budou volná místa. Pokud nebude volná kapacita na ostatních školách, bude i nadále probíhat pro všechny žáky online výuka.

Složení  skupin  žáků je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků  ve škole do 30.6.2020.

Do skupiny může být zařazeno pouze dítě, u kterého se neprojevují v posledních dvou týdnech (před nástupem) příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), dále není v kontaktu s osobami s rizikovými faktory:

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2.Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

  1. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  2. Porucha imunitního systému, např.

a/ při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

b/ při protinádorové léčbě

c/ při transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

5.Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2

6.Farmakologicky léčený diabetes mellitus

  1. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  2. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

– viz. Čestné prohlášení

Prosím Vás, abyste nám sdělili, zda máte zájem o umístění  Vašeho dítěte do skupiny. Dovoluji si Vás požádat  o tuto informaci do 14.5.2020, toto datum je dřívější  než doporučení MŠMT ČR. Důvodem je včasné zjištění počtu žáků naší školy a možnost umístění na berounských školách. Požadavek zašlete třídní učitelce (e-mailem)Vašeho dítěte. Děkuji.

Prosím, důkladně zvažte, zda Vaše dítě je zdravotně způsobilé pro zařazení do 15člené   skupiny žáků. V případě pochybností si škola může vyžádat potvrzení od lékaře.

Mgr. Hana Kozohorská