ÚvodPřítomnost žáků druhého stupně ve škole

logo školy

Od 8.6. 2020 je možná  přítomnost žáků druhého stupně ve školách.

Nejedná se o klasickou výuku ale o třídnické hodiny.  Žáci budou ve skupinách po 15 žácích. Časový harmonogram obdrží od třídního učitele. Bude se jednat o 2 hodiny 1x týdně.  

Do skupiny může být zařazeno pouze dítě, u kterého se neprojevují v posledních dvou týdnech (před nástupem) příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), dále není v kontaktu s osobami s rizikovými faktory:

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2.Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

  1. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  2. Porucha imunitního systému, např.

a/ při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

b/ při protinádorové léčbě

c/ při transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

5.Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2

6.Farmakologicky léčený diabetes mellitus

  1. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  2. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

– viz Čestné prohlášení

Čestné prohlášení odevzdá žák před vstupem do školy. Čestné prohlášení musí být podepsáno zákonným zástupcem. Pokud žák nebude mít čestné prohlášení, nebude mu umožněn vstup do školy. Žákům bude měřena teplota. Pokud teplota bude 37 stupňů a více, není možné , aby žák byl ve skupině s ostatními žáky a zákonný zástupce je povinen si dítě vyzvednout.

 

Prosím, důkladně zvažte, zda Vaše dítě je zdravotně způsobilé pro zařazení do 15člené skupiny žáků. V případě pochybností si škola může vyžádat potvrzení od lékaře.

Harmonogram:

Žáci budou rozděleni do skupin. Se zařazením do skupiny a časovým harmonogramem Vás seznámí třídní učitel/třídní učitelka v e-mailu.

Organizační pokyny:

Žáci vyčkají před školou

– skupina, která začíná v 8.00 hodin – sraz před školou v 7.45 hodin – pedagogický pracovník odvede žáky do budovy školy.

– skupina, která začíná v 10.00 hodin – sraz před školou v 9.45 hodin – pedagogický pracovník odvede žáky do budovy školy.

Po ukončení přítomnosti ve škole odchází žáci pod dohledem pedagogického pracovníka ze školy.

Po dobu přítomnosti žáků ve škole, není zajištěno stravování ani možnost zakoupení svačiny nebo nápoje.

Žáci jsou povinni dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření, se kterými  je seznámí třídní učitel/třídní učitelka.

Žáci budou mít roušku před budovou školy a v prostorách školy. Ve třídě při dodržování zasedacího pořádku (rozestup 1,5 m) mohou roušku odložit (po dohodě s vyučujícím a s ostatními žáky ve skupině).

 

Mgr. Hana Kozohorská