ÚvodVyhlášení voleb do Školské rady

logo školy

Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole, Beroun – Závodí, Komenského 249 pro období 12.7.2024 – 11.7.2027.

Ředitelka základní školy v souladu s §167 zákona č.561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením Rady města Beroun č. 202/38/RM/2024 a číslem 204/38/RM/2024 ze dne 17.4. 2024 oznamuje vyhlášení řádných voleb do Školské rady.

Řádné volby do školské rady se konají z důvodu uplynutí tříletého funkčního období.

Volební komise:

Mgr. Hana Kozohorská – předsedkyně volební komise

Mgr. Marcela Stehlíková – členka volební komise

Mgr. Jiří Beneš – člen volební komise

Časový harmonogram a způsob volby:

  • Zveřejnění kandidátů za pedagogické pracovníky školy a za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: 13.5. 2024
  • Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy: 23.5.2024 a 24.5.2024 (volba proběhne tajným hlasováním – vhození volební listiny do zapečetěné urny; volební právo mají pouze pedagogičtí pracovníci školy).  Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob.
  • Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: 23.5.2024 a 24.5. 2024 (volba proběhne tajným elektronickým hlasováním přes systém Bakaláři; o způsobu hlasování budou zákonní zástupci informováni dne 22.5.2024 přes systém Bakaláři; volební právo mají pouze zákonní zástupci žáků). Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob.

Případná opakovaná volba: 18.6.2024 a 19.6. 2024

V Berouně dne 9.5. 2024

Mgr. Hana Kozohorská, ředitelka

 

Kandidátní listiny (zveřejněno 13. 5. 2024):

– zákonní zástupci nezletilých žáků

– pedagogičtí pracovníci